TM:Text Mining

خلاصه مقاله برداشت داده‌های مربوط به زمان ازکارافتادگی از داده‌های تعمیر و نگهداری صنایع با استفاده از متن‌کاوی

با توجه به اهمیت کارکرد به‌موقع دستگاه‌های صنعتی بخصوص در بخش‌های مختلف صنعت، پیش‌بینی علل خرابی و زمان‌های عدم کارکرد دستگاه‌ها مهم است. این مقاله به دنبال بررسی علل خرابی یا زمان‌های خرابی در دو دستگاه بویلر و آسیای زغالی در نیروگاه بخار در کشور استرالیا از طریق روش‌های متن‌کاوی بوده است. بطوریکه که ابتدا دودسته اطلاعات مربوط به خرابی تحت گزارش‌های خرابی برنامه‌ریزی‌شده و تصادفی می‌باشد. این گزارش‌ها طی سال‌های 2007 الی 2014 از نیروگاه تهیه‌شده است. پس از تهیه گزارش‌ها و گردآوری آن از طریق روش (TF-IDF) 10 کلمه کلیدی علل خرابی مربوط به دستگاه‌های بویلر و آسیای زغالی استخراج‌شده است. مبنای استخراج کلمات کلیدی در این روش با توجه به نسبت تعداد تکرار کلمات در تعداد کل کلمات است. به‌عنوان نمونه بعضی از کلمات کلیدی استخراج‌شده علل خرابی دستگاه آسیای زغالی شامل؛ هوا، موتور، روغن و جریان بوده است و برخی از کلمات کلیدی که معرف علل خرابی دستگاه بویلر هستند شامل؛ تسمه، بازرسی، پمپ، موتور، خاکستر، جایگزین کردن و تعمیر کردن می‌باشد. البته استخراج کلمات کلیدی در دودسته‌ی داده‌های خرابی برنامه‌ریزی‌شده و نشده انجام خواهد شد. سپس جهت پیش‌بینی زمان‌های خرابی از دو روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) و نایو بیز در دودسته داده‌های تحقیق استفاده‌شده است. روش‌های طبقه‌بندی کننده بر پایه سفارش‌های کاری نیز در ادامه بر روی گزارش‌های دوران عدم فعالیت اعمال شدند. پس از طبقه‌بندی هر یک از گزارش‌های عدم فعالیت به‌عنوان ازکارافتادگی یا عدم ازکارافتادگی، امکان مقایسه تکرر وقوع کلمات در هر یک از این دو وضعیت در سفارش‌های کاری فراهم آمده و به‌عنوان یک روش ساده برای تائید نتایج مورداستفاده قرار گرفت. ازآنجایی‌که روش SVM توانست برای هر دو موردمطالعه ما، دقت بالاتری را در شناسایی موارد ازکارافتادگی از خود به‌جای بگذارد، این موارد بر اساس روش SVM انتخاب‌شده‌اند. طبقه‌بندی کننده SVM بر روی اسناد مربوط به مدت‌زمان عدم فعالیت اعمال ده و هر یک از آن‌ها را به‌عنوان موارد ازکارافتادگی کامل یا عدم ازکارافتادگی کامل، برچسب‌گذاری کرد. مسلماً مقادیر پیش‌بینی‌شده را نمی‌توان به‌عنوان سندی دقیق برای تائید نتایج دانست زیرا هر یک از ازکارافتادگی‌های واقعی را نمی‌توان از طریق سوابق داده‌ها به‌صورت مجزا و مستقل تائید کرد. پس از پیش‌بینی‌های انجام‌شده کارشناسان و خبرگان بر اساس نتایج پیش‌بینی دستورالعمل‌های بهتری را در خصوص نگهداری و تعمیرات دو دستگاه بویلر و آسیای زغالی ارائه کردند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.